ข้อคิดคติเตือนใจ

คบกันไม่ได้หรอก หากเราศีลไม่เสมอกัน

หากมมีศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอก

ลองฟังคำตอบดู คบคนแบบไหน

ก็เป็นคนเช่นนั้น เพราะว่า

ถ้าคุณอยู่กับ “นักปรๅชญ์”

คุณจะมี “ความรู้มากยิ่ งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนใจกว้าง”

คุณจะมี  “สังคมที่กว้างมากขึ้น”

หากคุณอยู่กับ “คนบุญ”

คุณจะเกิด “จิตเมตตามากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนมองโลกในแง่ดี”

คุณจะ “มีความสุขมากขึ้น”

หากคุณอยู่กับ “คนกล้าหาญ”

คุณจะ “แข็งแกร่งมากขึ้น”

ถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันก็ยๅก

ต้องพวกเดียวกัน พูดเรื่องเดียวกัน

ถึงจะไปกันได้ คนแบบเดียวกันดึงดู ดพวกเดียวกัน

ชอบแ ว้ น เขาก็พาไปจับกลุ่มซิ่ งรถ

ชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาวปฎิบัติธรรมกัน

ทำเรื่องที่ชอบเหมือนกัน พูดเรื่องที่ชอบเหมือนกัน

เราสนิทกับคนแบบไหน นั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้น

เราคุยเราคบคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่อึ ดอัดใจ

ให้รู้ไว้เลย เรากำลังจะเป็น พวกเดียวกับเขา

แ ม ล ง วันมันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน

กิน เ ก ส ร ด อ ก ไม้สวยๆ หรอกนะ

มันชวนกันไปกินแต่ ของ เ น่ า เ สี ย

เช่นเดียวกัน คุณก็ไม่เคยเห็นผึ้ ง

ชวนกันไป กินของเ ห ม็ น ๆ เช่นกัน

พวกเดียวกันมันจะชวนกันทำ

ในสิ่งที่มันชอบเหมือนกัน

ไม่มีใครตั ก เ ตื อ น ใครได้เพราะชอบเหมือนกัน

ถ้าอยๅกรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหน

ให้ดูคนที่เขาคุยด้วย คบด้วยสนิทด้วยก็รู้แล้ว

เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน

ศีลไม่เสมอกัน คงคบกันไม่ได้หรอก

เชื่อไหมว่า คุณคือค่าเฉลี่ยนคนห้าคน

ที่คุณ ค ลุ ก ค ลีและใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากสุด

ลองมองดูห้าคนในชีวิต ที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วย

มากที่สุดในแต่ละวันนะ คุณได้รับ อิ ท ธิ พ ล

มาจากพวกเขา ไม่น้อยก็มาก

ถ้าคุณอยู่กับใคร คุณก็จะได้เป็นแบบนั้น

อยๅกเป็นผึ้ ง หรือ แ ม ล ง วั น ตัวคุณเองเป็นคนเลือก

 

ขอขอบคุณ  สิริทัศน์ สมเสงี่ยม