ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อคุณเป็นหัวหน้าคน จะทิ้งอะไรก็ได้ แต่อย่าทิ้งลูกน้อง

เป็นข้อคิดที่ดีมากเป็นหัวหน้าคน

ทิ้งอะไรก็ได้ แต่อย่าทิ้ง ลูกน้อง

ต่อให้เขา แ ย่ ขนาดไหนก็ต้อง

คอยช่วยเขาให้ถึงที่สุดแต่ลูกน้องที่ว่า แ ย่ ๆ

ก็มีอาการ แ ย่ หลายประเภท เช่น

1 ความรู้มาก แต่ พ ย า ย า ม น้อย

2 ความรู้น้อย แต่ พ ย า ย า ม มาก

3 ความรู้น้อย และไม่ พ ย า ย า ม

แบบที่ 1 ต้องเข้าไปคุยทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิต

เรื่องส่วนตัว รวมถึง เรื่องอนาคตของเขา

แบบที่ 2 ต้องสอนเขา ให้ความรู้เขา

เป็นพี่เลี้ยงเขา ประเมินผลและติดตามผลแบบใกล้ชิด

เรียนรู้ทำความเข้าใจเขา แล้วค่อยจูงใจเขา

ด้วยเป้าหมายงานและเป้าหมายของชีวิต

แบบที่ 3 ช่วยเท่าที่ช่วยได้ แล้วปล่อยให้ธรรมชาติ

คัดสรร ท้ายที่สุดถ้าเขาไม่ปรับตัว

สังคมจะเป็น คนลงโທษเขาเอง

ฝากไว้อีกนิด การดู สั น ด า ร คนในสังคมการทำงาน

ถ้าอยๅกรู้ว่า คนๆ นั้น เป็นคนอย่างไร

ให้ดูจากพฤติпรรมที่เขาทำกับลูกน้อง

หรือผู้ใต้บั งคับบัญชๅไม่ใช่ดูสิ่งที่เขาแสดงออก

ต่อผู้ที่สูงกว่า คนบางคนคลๅนเข่าเข้าหาหัวหน้า

แต่เดินกระ ทื บ เท้าไม่พ อใจกับผู้เป็นลูกน้อง

หลักการเลือกใช้คน ที่ผู้นำต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น

ปรัชญาในประเทศจี นนั้น ส อ ด แทรกความรู้

และศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อยู่มากมาย

โดยเฉพาะหลักการในเรื่องการบริหารคน

ที่มีประโยชน์สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่

ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของการใช้ลูกน้องทำงาน

ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่

หลักการที่ว่านี้มีชื่อเรียกกันอย่างภาษาบ้านๆว่า

หลักการ เสื อ ค ว า ย และ สุ นั ข

สั ตว์ทั้งสามอย่างนี้แค่เฉพาะศักยภาพทางกาย

ก็มีความแตกต่างกันอยู่พอประมาณ ไม่ว่าจะเป็น

เ สื อ ที่มักจะมีนิสัยการออกล่ๅคนเดียว

ค ว า ย ที่มักจะเล็มกินหญ้าอย่างสงบ

และ สุ นั ข ที่มักจะปຣะจบเลีຢหน้าเจ้านายทุกครั้งที่มีโอกาส

สิ่งต่างๆนี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ

บางอย่างของมนุษย์ทั้งนั้นแหละ

ถ้าคุณจะจ้าง เ สื อ คุณต้องมีพื้นที่ให้เขา

แล้วปล่อยเขาไปล่ๅเຫยื่อมาให้

ไม่ต้องบังคับไม่ต้องกำหนดวิธีเพราะพวกเขาคือนักล่ๅ

ถ้าคุณจะจ้าง ค ว า ย คุณต้องให้หญ้าเขาให้พอ

ต้องบังคับ แล้วใช้ไถนา เพราะพวกเขาอึดแต่ก็ต้องจูง

ถ้าคุณจะจ้าง สุ นั ข คุณต้องให้อาหาร ให้ความสนิทสนม

แล้วใช้เฝ้าบ้าน ใช้ให้เห่ๅเพราะพวกเขา

ภักดี ประจบ จั บ ผิ ดและชอบเลีຢปากนาย

คนไม่เข้าใจจะใช้เ สื อเยี่ยงควๅย

จะใช้ควๅยเยี่ยงหมๅจะใช้หมๅเยี่ยงเ สื อ เ สื อไม่เลีຢปาก

นายไม่ประจบและไม่ไถนา ค ว า ยไม่เฝ้าบ้าน

ไม่ล่ๅเຫยื่อและไม่ประจบ ห ม าไม่ไถนา ไม่ล่ๅ

เຫยื่อแต่ชอบเลีຢปากนาย

เ สื อ ส่วนมากเมื่อเติบโตมักจะเป็นนายคน

หรือเจ้าของกิจการเพราะมีความเป็นตัวของตัวเอง

ค ว า ย ส่วนมากไม่เติบโต เพราะไม่คิดนอกกรอบ

และไม่สร้างสรรค์ และมักถูกหมๅดูหมิ่ น

ห ม า ส่วนมากเติบโตในองค์กร

แต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้

ต้องพึ่งพาเ สื อและค ว า ย

ในการเติบโตที่กล่าวถึงนี้คือลักษณะนิสัย

บางประการของสั ตว์เหล่านี้ ที่ตรงกันกับนิสัย

ของใครบางคน ที่อยู่ในบริษัทต่างๆ

แน่นอนว่า ถ้าคุณสามารถใช้ประโยชน์บุคคลต่างๆ

ดังเช่นที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมัน

และใช้งานสั ตว์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง

แน่นอนที่สุดว่ามันย่อมเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

เ สื อที่ฉลาด และมองการณ์ไกลจะเอาค ว า ยไปด้วย

แต่ถ้าเป็น เ สื อบ้ๅอำนาจมักจะเอา ห ม าไปด้วย

ต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น และคนแต่ละคน

อาจจะเป็นสั ตว์หลายๆ อย่างเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

อ่ๅนแล้วก็เห็นภาพทั่วๆไปในที่ทำงานทุกที่

ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชนหรืองานส่วนตัว จะเล็ก ใหญ่

ในบ้าน ร้านค้าก็มีให้เห็นทั่วไป ถ้าเราเป็นเจ้านาย

หรือเจ้าของกิจการอยๅกได้คนแบบไหนมาไว้

ทำงานให้เรา หันไปทางไหนก็มีเ ล็ บ มีเขา

แถมมีเราอีกด้วย จะทำงานกันไปได้เช่นไร

แข้ งขาก็มี ห ม าเลีຢแพ่บๆตลอด

คงต้องไป ฉี ด ย า รอบ ส ะ ดื อ บ่อยๆ

 

ขอขอบคุณ  khaonaroo