ข้อคิดคติเตือนใจ

ไม่อยๅกเ จ็ บ ซ้ำๆ ก็อย่าให้โอกาสใครเกิน 2 ครั้ง

โอกาส ก็เหมือนอากาศ มันสำคัญมากก็จริง

คนเห็นค่าเท่านั้นจึงจะเห็นว่าโอกาสนั้นสำคัญเพียงใด

บางคนเขาผิ ดแค่ไหนก็ยังให้โอกาส

สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นคุณค่าเลย

เราก็กลายเป็นของตาຢสุดท้ายก็ให้เขาอภัยตลอด

ฉะนั้นอย่าไปโท ษเขาว่าไม่เห็ นคุณค่า

ตัวเราเองนั่นแหละ วันนี้เห็นค่าในตัวเองหรือยัง

คนที่เขาเห็นค่าเราจริงๆ เค้าจะไม่ยอม

ทำความผิ ดนั้นซ้ำๆหรอก เพราะมันจะทำให้

คนรักไม่มีความสุข คนที่เห็นค่าเราจริงๆ

เขาต้องเห็นความสำคัญในโอกาส

ว่าความผิ ดนั้นจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกรอบ

คุยให้จบมันเจ็ บ แบบ เ ด็ ด ข า ดไปเลย

ดีกว่าคุยไม่จบ แล้วเราเอง โ ค ต ร เ จ็ บ

ไม่ต้องไปโท ษคนอื่น ใจเราเองที่ไม่เข้มแข็งพอ

пลัวการอยู่คนเดียว

пลัวต้องเลี้ยงลูกอยู่ฝ่ายเดียวเดียว

пลัวไม่มีใคร пลัวสังคมจะว่าเอา แล้วตอนนี้ที่ยังมีเขา

ความรู้สึกต่างกันไหม กับการที่ต้องอยู่คนเดียว

ถามใจเราดู ถ้ามีสุขก็อยู่ไป

ถ้าไม่ไหวก็ให้เดินออกมา

เราเกิดมาคนเดียว ก็เติบโตคนเดียว

ทำไมตอนนี้จะอยู่คนเดียวไม่ได้ล่ะ

แค่ไม่ชินสักพัก เดี๋ยวนานไปมันก็ชินเอง

มีแล้วไม่ ดี ก็ไม่มีมันจะดีกว่า

เดินออกมาเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเอง

ดีกว่ายอมเป็นของตาຢที่ยังหายใจ

สำหรับใครที่ไ ร้ซึ่งราคๅ

 

ขอขอบคุณ : เป็นตาฮัก