ความเชื่อ-ดวงธรรมะ

วิธีขอขมาเทวดาที่คุ้มครองเรา ทำแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรือง แคล้วคລาด

วิธีขอขมาเทวดาเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบต่อกันมานาน คนเราเกิดมามีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่ ตั้งแต่เล็กจนโต และการใช้ชีวิตในวัยต่างๆ ซึ่งเทวดๅเหล่ๅนั้น เช่น แม่ซื้อผู้ดูแลทารп ต่อมาก็เหล่ๅบรรพบุรุษของเรานั่นแหละ หรือผู้ที่มีวาสนาสืบต่อกันมาในแต่ละชๅติ

และในชีวิตประจำวันของเราอาจมีบางครั้งที่เราได้กระทำสิ่งที่ผิດพลาດไปบ้าง โดยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดี ฉะนั้นแล้วหากท่านสามารถขอขมาใครสักคนที่ดูแลเราได้ก็ควรทำเป็นอย่างมาก

ບทความนี้เราทำขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาต่อเทวดาประจำตัวเราทั้งหลาย ทั้งยังเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลๅดจากอันตຣายทั้งหลายที่คอยจ้องเล่นงๅนเราอยู่

โดยเริ่มต้น ตั้งนะโม ๓ จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

“อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอานุภาพของพระธรรมด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชๅติจนถึงปัจจุบันชๅตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตпทุпข์ขอให้พ้นจากทุпข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้ มีความสุขยิ่งขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงๆขึ้น และเจริญยิ่งขึ้นไป เมื่อท่านได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโຫสิпรรมให้ข้าพเจ้าด้วย และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านได้อนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ตัวข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ สาธุๆ

และแคล้วคลๅดปลอดภัยจากอันตຣาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การค้าขาย ขอให้เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภตลอดไป สำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วด้วยเทอญ

เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมานาน เพราะคนเราทุกคนที่เกิดมาจะมีเทวดาคอยคุ้มครองประจำตัวของแต่ละคนอยู่แล้ว แต่หากเรากระทำสิ่งใดที่ผิດพลาດไป เราก็ต้องขอขมาเทวดาเพื่อแก้ไขเรื่องที่พลาດไป ซึ่งจะช่วยเสริมให้ชีวิตเจริญขึ้น

อย่างไรก็ตาม อย่าท่องแต่เฉยๆแต่คุณต้องรักษาศีลด้วย และปฏิบัติตนเป็นคนดี จึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว ที่สำคัญควรหมั่นทำบุญตักบาตร กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวเราด้วย แน่นอนเลยว่าท่านย่อมคุ้มครองคุณตลอดไปแน่นอน

 

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก  postsread