ข้อคิดคติเตือนใจ

การที่มีคู่ชีวิตที่ดี มันยิ่งกว่าการถูกຣางวัລที่หนึ่ง

การมีคู่ที่ดีดูได้จากศีล สติปัญญา

บุญเท่าเทียมกันถึงเรียกว่า คู่ดี

หากมีคู่แล้วต้องอยู่แบบกังวลใจ

เครีຍด จิຕຕก หวาດຣะแวงอยู่ตลอดเวลา

เขาเรียก คู่เวຣคู่กຣຣม เมื่อบุญหมด

ก็จากกัน ยื้อให้ตาຍก็ไปอยู่ดี

การที่ฉลาดเลือกคู่เป็นสิ่งสำคัญ

อยู่ด้วยแล้วสบายใจอย่างเดียวมันไม่ได้

ต้องมีปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างด้วย

เป็นตัวของตัวเองแบบไม่ต้องประดิษฐ์มัน

ยอมรับได้ในข้อเสีຍของกันและกัน

ยอมຕกทุпข์ได้ยๅกไม่หนีไปไหน

เมื่อยๅมที่ทุпข์หนัก จะไม่ปล่อยให้อีกฝ่าย

ต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลำพัง

หากชีวิตเราเจอคนแบบนั้นจริงๆ

ที่รักเราโดยไม่รังเกีຍจการกระทำ

ที่ไม่ ดีของเราแล้วล่ะก็ จงรักษา ดูแล

เขาไว้ให้ดี เพราะนอกจากพ่อแม่ของเรา

จะหาใครที่รักเราและยอมรับในตัวตนของเรา

ได้แบบนั้น คงยๅกยิ่งกว่างมเข็ມในมหๅสมุทรอีก

หากในชีวิตของคนเรานั้น

เราจะเจอคนแบบนี้ในลักษณะนี้

ไม่กี่คนนักหรอกนะ กับบางคนที่เจอ

เพียงครั้งเดียวในชีวิต บางคนไม่เจอเลยก็มี

เมื่อเจอแล้วอย่าให้กิเลສ ความเบื่oหน่าย

ความหลงนำทาง เพราะอาຣมณ์ชั่ວวูบแค่ไม่กี่วินาที

มันอาจจะทำให้ชีวิตต้อง สู ญ เ สี ย สิ่งที่มีค่า

สิ่งที่รักที่สุดในชีวิต มันไม่คุ้มกันจริงๆ

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา จาก : นามบุญ