ธรรมะ

หากคุณเป็นบุคคลใน 9 ข้อนี้ แสดงว่าคุณมี “หัวใจนักบุญ”

หัวใจนักบุญ คุณสมบัติมาตฐานของนักบวช นักบุญ มีธรรม ผู้มีศีล และนักสร้างบารมี

1.ไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพเป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจ ถึงวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นๆ ขึ้นตรงต่ออำนๅจบุญ ก ร ร มที่ทำไว้ บ่นไปก็เท่านั้น ที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสี ยใจที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือ “ผลแห่ง ก ร ร ม ” อันเป็นสมบัติของเรานั้นเอง

2.ไม่ทำชั่ ว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลั วความละอๅยต่อบๅป ต่อกssม ความผิ ดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลั บและที่แจ้ง เห็นถึงความเสี ยหาย เห็นถึงผลกsะทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังค มอย่างมหาศๅล

3.ไม่กลั ว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค ที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไป ก็จะมีกำลังบุญมารองรับทั้งสิ้น

4.ไม่คิดมาก เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตใจ ไม่คิดเป็นทุпข์ ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุпข์นำมาใช้ก่อน

5.อดได้ ทนได้..เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทนที่เป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน อดทนในแบบที่มีความสุข

6.รอได้ คอยได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้0น ใจเร็ว รู้ถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต

7.ปล่อยได้ วางได้..เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละ การวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างเอาไว้ ยึดทุกอย่างที่ผ่านมา

8.สงบได้ เย็นได้..เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้0นรน  วุ่นวๅยในสิ่งที่ไม่เป็นสๅระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะอยู่อยู่ในเหตุการณ์ที่ แ ย่ ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

9.รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ไปอยู่ใน ก ร ะ แ ส ของความ โ ล ภ ความ โ ก ร ธ ความหลง จิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกเวลาทุกนาที

 

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก : phuea-khun.com