ข้อคิดคติเตือนใจ

คำพูดดีๆ ของ “ขงเบ้ง” ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล

25 คำพูดดีๆ ของ ขงเบ้ง ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล

ขงเบ้ง หรือ จูกั ดเหลียง มีอุปนิสัย

และความคิดที่ฉลาดมาก

รอบรู้สรรพวิชาอย่ างแต กฉาน

ใจคอเยื อกเย็นมีเมตตา

ชอบอ วดอ้างและลองดีกับคนที่มีนิสัย

พูดโอ้อ วดตัวเองอุดมด้วยวา ทะศิลป์

ใช้ชีวิตอยู่แบบสงบกับชาวบ้าน

ที่เชิงเขาโงลังกั๋ง คอยช่วยเหลือชาวบ้าน

ในการทำนาต่าง ๆ จนชาวบ้านนับถือ

วันนี้เราจึงนำข้อคิดดีๆที่ขงเบ้ง

ได้เคยกล่าวไว้มาฝากเพื่อนๆกัน

1. ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่

คุณก็จะได้เป็นใหญ่ถ้าคุณคิด

อย ากเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นแบบนั้นแหละ

2. เพราะแสวงหา มิใช่การรอคอย

เพราะเชี่ยวชาญมิใช่เพราะโอกาส

เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชค

ดังนี้ “ลิขิตฟ้าหรือจะเท่ามานะคน”

3. น กทำรังให้ดูไม้ ข้ าเลือกนายให้ดูน้ำใจ

4. ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ทำตัวให้เล็กที่สุด

5. ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ภายหน้า

6. ผู้ที่มีเกียรติ คือ ผู้ที่ให้เกียรติคนอื่น

7. ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มีเช่นกัน

8. เล่นหม ากรุกอย่ าเอาแต่บุ ก

เดินหม ากรุกยังต้องคิดเดินหม ากชีวิต จะไม่คิดได้ยังไง

9. ไม้ค ดใช้ทำขอเหล็กง อใช้ทำเคี ยว

แต่คนค ดเคี้ ยวใช้ทำอะไรไม่ได้

10. เมื่อใครสักคนหนึ่งทำผิ ด

ท่านอย่ าเพิ่งตำห นิเขาเลย

เพราะถ้าท่านเป็นเขาและต กอยู่ใน

สภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเขา

ท่านอาจจะตั ดสินใจทำแบบเดียวกับเขาได้

11. การบริหารคือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือคนอื่น

12. ผู้ปกครองระดับธรรมดา ใช้ความสารมารถของตนอย่ างเต็มที่

13. ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของผู้อื่นอย่ างเต็มที่

14. ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาของผู้อื่นอย่ างเต็มที่

15. อ่านคนออก บอกคนได้ และใช้คนเป็น

16. เมื่อนักการฑู ตพูดว่า “ใช่ หรือ อาจจะ”

เขาหม ายความว่า “อาจจะ”

17. เมื่อนักการฑู ตพูดว่า “อาจจะ”

เขาให้ความหม ายว่า “ไม่”

18. เมื่อนักการฑู ตพูดว่า “ไม่”

เขาไม่ใช่นักการฑู ต เพราะนักการฑู ตที่ดีจะไม่ปฏิเสธคน

19. เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า “ไม่”

เธอมีความหม ายว่า “อาจจะ”

20. เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า “อาจจะ”

เธอมีความหม ายว่า “ใช่ หรือ ได้”

21. เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า “ใช่ หรือ ได้”

เธอนั้นไม่ใช่สุภาพสตรี

22. สุภาพสตรีจะไม่ตอบรับอะไรใครง่าย ๆ หรอก

23. คิดทำการใหญ่ อย่ าใส่ใจเรื่องเล็กน้อย

24. คนส่วนใหญ่ใส่ใจกับผลที่ได้ระยะสั้นเท่านั้น

แต่คนฉลาดที่แท้จริงจะมองไปยังอนาคตอันกาลไกล

25. ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้

แต่ไม่สามารถ มองคิ้วของตัวเองได้

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก : unigang