ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

การเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข มันคือที่สุดของชีวิตแล้ว

ที่สุดของคนเรา คือ เป็นคนธรรมดาที่มี “ความสุข”

แนวคิดที่จะทำให้คุณมีความสุขมากมาย

คุณคิดว่าที่สุดของคนที่จะทำให้ตนเองมี

“ความสุข” คืออะไร  วันนี้เราจะพาไปอ่าน

บทความที่ให้ข้อคิดดีดี ที่จะทำให้คุณมี

ความสุขมากขึ้น ว่าแล้วก็อย่ าเสี ยเวลา

เราไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย

1. ท่ามกลางกระแ สกลุ้ มใจกับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ให้เร็วที่สุด

คนที่ปลดหนี้ได้ก่อนใคร คือ…คนที่ไม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมา

2. ท่ามกลางกระแ ส โ ต้ เ ถี ย งร้ อ น แ ร ง แห่งโลกโซเชี่ยล

คนที่สบายใจที่สุดคือ…คนที่อ่านแล้ว

ไม่แสดงความเห็นแย้งใดๆ เลย

3. ท่ามกลางคำค ม-ข้อคิดที่สรรหามาแช ร์กัน

จนนับไม่หวาดไหวบนโลกโซเชี่ยล…คนที่ดำรงตน

ให้เป็นสุขอยู่ได้ก็คือ คนที่เก็บคำค ม-ข้อคิด

บางอันที่เคยผ่านมา แล้วนำไม่กี่ข้อมาปรับใช้

กับตัวเอง…ไม่ใช่คนที่แสวงหาคำค ม

ข้อคิดใหม่ๆที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

4. ท่ามกลางกระแ สพัฒนาโครงข่ายสื่อสาร

ให้รวดเร็วระดับ 2G, 3G, 4G คนที่ได้ประโยชน์

มากที่สุดคือ คนที่ค่อยๆ เลือกรับข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์และไม่ข าดการติดต่อกับครอบครัว

เมื่อมีเหตุจำเป็น…

5. ท่ามกลางการวิพ ากษ์วิจ ารณ์มากมาย

ถึงข้อดีข้อเสี ยในตัวเรา…คนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าได้

ในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้คือ คนที่ไม่สนใจ

กับเสี ยงวิจ ารณ์ที่ไม่จริง…ไม่ใช่คนที่พย าย าม

อธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่ างเหน็ดเหนื่อย

6. ท่ามกลางกระแ สการแข่งขันเล่ าเรียนสะสม

ปริญญาเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าทางการงาน

และอยู่ดีกินดี….คนที่เอาตัวรอดกับเศรษฐกิจขาลงได้ดี

ส่วนหนึ่งคือ คนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา

เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุกการ

เปลี่ยนแปลงอย่ างรู้เท่าทันโล กมากกว่า

7. ทุ กข์ที่สาหั สในหมวดของความย ากจนก็คือ

ทุ กข์เพราะไม่เท่าหลายคนผ่านทุ กข์เพราะไม่มี

มาได้ด้วยความขยันของเขาแถมผ่านด่ านทุ กข์

ที่ไม่พอมาด้วยอดออม…แต่ต้องมาติดกับดั ก

เพราะเอาตัวเองไปเที ยบกับคนอื่นว่า…

มีมากกว่า หยุดเปรี ยบเที ยบชีวิต

จะหลุดบ่วงทุ กข์อย่ างมหัศจรรย์เลยล่ะ

8. เสื้อสวยที่ติดย ศถาบรรดาศักดิ์สูงสุด

ย่อมติดภาระหน้าที่รับผิ ดชอบจนหมดอิสรภาพ

แห่งการใช้ชีวิต…คนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุข

หลายคน…จึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆ ที่ไม่มีตำแหน่ง

หรือหัวโข น หรือบางคนที่มีความสุขมากกว่าใครๆ

แม้ถ อดเสื้ออยู่ก็มีมากมาย..

9. คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นนั้น

คือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่ง

ไม่ใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้ งซ่ าน เพราะเมื่อรู้ทัน

ความรู้เท่าทันจะหยุดสภ าวะทุ กข์

โ ล ภ โ ก ร ธ หลงได้ทันทีเลยล่ะ

 

ขอขอบคุณบทความดีๆ : นุสนธิ์บุคส์