ธรรมะ

ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นด้วย 3 ทาน ที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิต

3 ทาน ที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตทันตาเห็น

เรื่องดีๆ ซึ่งเกี่ยวกับวิชาศักดิ์สิทธิ์ ที่ชี้ทางคนที่กำลัง ทุ ก ข์ มาก ๆ

ขัดสน และมีปัญ หา เรื่องการเงิน การงาน และครอบครัว

ถ้าอย ากให้ทุกอย่ างดีขึ้นลองทำดังนี้ หมั่นทำทาน 3 ทานนี้

ให้ครบทุกวัน คือ วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน

1. วัตถุทาน

นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่ เ ดื อ ด ร้ อ น จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ จะให้อาหารสั ตว์ที่บ้าน

จะหยอดตู้บริจาคเพียงหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน นั่นคือเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น

2. ธรรมทาน

นั้นหมาย ความถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ

ทำงานด้วยความเต็มใจและเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ บทส ว ด ม น ต์

หนังสือที่มีความรู้ก็นับว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้นหรือ ส ว ด ม น ต์ ทุกวัน

เพราะการ ส ว ด ม น ต์ ทุกครั้งนั้น นอกจากสร้างกุศลให้ตนเองแล้ว

ทุกครั้งที่ ส ว ด จะมีพรหม เ ท พ เ ท ว า ด ว ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ

ที่อยู่ตรงนั้นมาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญ ที่บูชา พ ร ะ พุ ท ธ เจ้า ด้วย

3. อภัยทาน

นั้นจะทำง่ายหรือจะว่าย ากที่สุดก็ได้เหมือนกัน

เพราะถ้าเราโ กรธ ปั ก ใจหรือ อ า ฆ า ต แ ค้ น ใคร มักจะให้อภัยย าก

ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภัยคนได้แบบง่ายต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วยคือ

เริ่มจากเมตตา มากรุณา มามุติทาและถ้าไม่ไหวก็อุเบกขา

คือ ปล่อยวาง เ สี ย คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับ ก ร ร ม นั้นเอง

ให้เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน

และขย ายออกไปจะสำเร็จได้ง่ายซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น

ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน สามารถทำได้ทุกวันทุกที่ได้ง่ายๆ

และทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ จะพบกับ “ปาฏิหาริย์” ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที

ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตลอดทุกๆวัน

 

ขอขอบคุณบทความดีๆ : sanook.com